Jak wygląda kontrola skarbowa?

kontrola skarbowa

Kontrola skarbowa to działanie podejmowane przez organy skarbowe w celu sprawdzenia prawidłowości rozliczeń podatkowych podatników. Kontrola ta może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, a jej celem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesów Skarbu Państwa. Kontrole te są przeprowadzane przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) i mogą mieć różny zakres oraz charakter, w zależności od sytuacji konkretnej osoby czy firmy.

Przebieg kontroli skarbowej

Kontrola skarbowa rozpoczyna się od doręczenia podatnikowi pisemnego zawiadomienia o wszczęciu kontroli. W zawiadomieniu tym powinny znajdować się informacje dotyczące celu, zakresu i przewidywanego terminu kontroli

Podczas kontroli skarbowej kontrolerzy mają prawo żądać od podatnika udostępnienia wszelkich dokumentów oraz informacji niezbędnych do przeprowadzenia kontroli. W praktyce oznacza to, że kontrolerzy mogą sprawdzić księgi rachunkowe, faktury, umowy czy inne dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kontrolerzy mogą również przeprowadzić wywiady ze świadkami, a także zlecić ekspertyzy biegłym.

Podatnik ma prawo do pełnej informacji na temat przebiegu kontroli, a także do udziału w czynnościach kontrolnych. Może również korzystać z pomocy doradcy podatkowego lub innego pełnomocnika., na przykład biura rachunkowego.

Wynik kontroli skarbowej

Po zakończeniu kontroli skarbowej kontrolerzy sporządzają protokół pokontrolny, w którym opisują swoje ustalenia. Jeśli kontrola wykazała nieprawidłowości, podatnik ma prawo do zgłoszenia swoich uwag do protokołu. Następnie na podstawie tego protokołu organy skarbowe mogą wystawić decyzje podatkowe, które określają ewentualne zobowiązania podatkowe wynikające z kontroli.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podatnik może zostać zobowiązany do zapłaty zaległych podatków, odsetek oraz ewentualnych kar. W sytuacji, gdy kontrola wykazuje, że podatnik celowo uszczuplił należności podatkowe, może zostać wszczęte postępowanie karno-skarbowe. W najgorszym przypadku może to prowadzić do odpowiedzialności karnej oraz konfiskaty mienia.

Jak wygląda kontrola skarbowa?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę