Czym jest i kogo obowiązuje pełna księgowość?

pełna księgowość

Pełna księgowość to termin, który może wydawać się skomplikowany dla wielu przedsiębiorców. W praktyce jednak jest to po prostu szczegółowy sposób prowadzenia ewidencji finansowej firmy, uwzględniający wszystkie przepisy prawa podatkowego oraz regulacje rachunkowe. W Polsce pełna księgowość jest obowiązkowa dla niektórych przedsiębiorstw i organizacji.

Podstawy prawne pełnej księgowości

Zasady dotyczące prowadzenia pełnej księgowości regulowane są przez ustawę o rachunkowości oraz przez Kodeks spółek handlowych. Ponadto na system rachunkowości wpływ mają przepisy międzynarodowe, takie jak Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dostosowanie się do tych regulacji jest ważne nie tylko ze względów prawnych, ale również w celu zapewnienia rzetelności i przejrzystości finansowej przedsiębiorstwa.

Kogo obowiązuje pełna księgowość?

Pełna księgowość dotyczy spółek handlowych, takich jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) oraz spółki akcyjne (S.A.). Ponadto pełna księgowość jest obowiązkowa dla organizacji pozarządowych i jednostek budżetowych, które mają status osoby prawnej.

Niewątpliwie warto również wspomnieć o kryteriach finansowych, które wpływają na konieczność prowadzenia pełnej księgowości przez podmioty gospodarcze. Według przepisów ustawy o rachunkowości pełna księgowość jest obowiązkowa dla przedsiębiorstw, których przychody netto ze sprzedaży towarów oraz usług przekraczają równowartość w złotych 2 mln euro w poprzednim roku obrotowym.

Cechy charakterystyczne pełnej księgowości

W przypadku pełnej księgowości konieczne jest prowadzenie tzw. ksiąg rachunkowych, czyli szczegółowej ewidencji majątku, zobowiązań i kapitału własnego firmy. Księgi te obejmują między innymi Księgę Inwentarzową, Książkę Przychodów i Rozchodów oraz Rejestr środków trwałych.

Pełna księgowość wymaga także sporządzania sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych. Te dokumenty mają na celu przedstawienie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w sposób rzetelny i wiarygodny, zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowymi.

Czym jest i kogo obowiązuje pełna księgowość?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Przewiń na górę